HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE CHUẨN

Size Áo

* Thông số cơ bản của các sản phẩm coolmate: Lấy chiếc áo mà các bạn đang mặc và cảm thấy vừa nhất sau đó đo các kích thước của áo,và đối chiếu với bảng thông số của chúng tôi theo các kích thước sau:

1. Áo Sơ mi nam Easycare Dài tay

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 73 74 75 76 77
(B) NGANG NGỰC 49 51 53 55 57
(C) DÀI TAY 58 59 60 61 62
(D) RỘNG VAI 44 45 46 47 48
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 73

B: 49

C: 58

D: 44

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 74

B: 51

C: 59

D: 45

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 75

B: 53

C: 60

D: 46

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 76

B: 55

C: 61

D: 47

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 77

B: 57

C: 62

D: 48

Áo Nỉ

2. Áo Sơ mi nam Easycare Ngắn tay

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 73 74 75 76 77
(B) NGANG NGỰC 49 51 53 55 57
(C) DÀI TAY 19 20 21 22 23
(D) RỘNG VAI 44 45 46 47 48
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 73

B: 49

C: 19

D: 44

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 74

B: 51

C: 20

D: 45

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 75

B: 53

C: 21

D: 46

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 76

B: 55

C: 22

D: 47

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 77

B: 57

C: 23

D: 48

Áo Nỉ

3. ÁO THỂ THAO MAXCOOL

Ký hiệu/Thông số(cm) S1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 65 67 69 71 73
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 16 17 19 20 21
(D) RỘNG VAI 38 40 42 44 46
Áo maxcool
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 54kg

A: 65

B: 48

C: 16

D: 38

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 67

B: 50

C: 17

D: 40

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 69

B: 52

C: 19

D: 42

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 54

C: 20

D: 44

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 73

B: 56

C: 21

D: 46

Áo maxcool

4. ÁO THUN CỔ TRÒN CHẤT LIỆU COTTON COMPACT

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 65 67 69 71 73
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 19 20 21 22 23
(D) RỘNG VAI 41.5 43 44.5 46 47.5
áo thun cổ tròn
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 54kg

A: 65

B: 48

C: 19

D: 41.5

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 67

B: 50

C: 20

D: 43

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 69

B: 52

C: 21

D: 44.5

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 54

C: 22

D: 46

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 73

B: 56

C: 23

D: 47.5

áo thun cổ tròn

5. ÁO POLO

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 65 67 69 71 73
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 19.5 20.25 21 21.75 22.5
(D) RỘNG VAI 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5
Áo polo
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 54kg

A: 65

B: 48

C: 19.5

D: 42.5

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 67

B: 50

C: 20.25

D: 43.5

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 69

B: 52

C: 21

D: 44.5

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 54

C: 21.75

D: 45.5

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 73

B: 56

C: 22.5

D: 46.5

Áo polo

6. ÁO DÀI TAY

Ký hiệu/Vị trí đo(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 67 69 71 73 75
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 60 61 62 63 64
(D) RỘNG VAI 41.5 43 44.5 46 47.5
Áo nỉ
Size (A) DÀI ÁO
(B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY
(D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 67

B: 48

C: 60

D: 41.5

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 69

B: 50

C: 61

D: 43

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 71

B: 52

C: 62

D: 44.5

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 73

B: 54

C: 63

D: 46

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 75

B: 56

C: 64

D: 47.5

Áo nỉ

7. ÁO NỈ & ÁO HOODIE ACTIVE GEM

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 67 69 71 73 75
(B) NGANG NGỰC 48 50 52 54 56
(C) DÀI TAY 57 58 59 60 61
(D) RỘNG VAI 42 44 46 48 50
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 67

B: 48

C: 57

D: 42

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 69

B: 50

C: 58

D: 44

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 71

B: 52

C: 59

D: 46

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 73

B: 54

C: 60

D: 48

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 75

B: 56

C: 61

D: 50

Áo Nỉ

8. ÁO GIỮ NHIỆT

Ký hiệu/Thông số(cm) S 1m55 - 1m59
48kg - 54kg
M 1m60 - 1m65
55kg - 61kg
L 1m66 - 1m72
62kg - 68kg
XL 1m72 - 1m77
69kg - 75kg
2XL 1m77 - 1m83
76kg - 82kg
(A) DÀI ÁO 65 67 69 71 73
(B) NGANG NGỰC 44 46 48 50 52
(C) DÀI TAY 59 60 61 62 63
(D) RỘNG VAI 37 39 41 43 45
Áo Nỉ
Size (A) DÀI ÁO - (B) NGANG NGỰC
(C) DÀI TAY - (D) RỘNG VAI
S1m55 - 1m59
48kg - 61kg

A: 65

B: 44

C: 59

D: 37

M1m60 - 1m65
55kg - 61kg

A: 67

B: 46

C: 60

D: 39

L1m66 - 1m72
62kg - 68kg

A: 69

B: 48

C: 61

D: 41

XL1m72 - 1m77
69kg - 75kg

A: 71

B: 50

C: 62

D: 43

2XL1m77 - 1m83
76kg - 82kg

A: 73

B: 52

C: 63

D: 45

Áo Nỉ

Size Quần

1. QUẦN SHORT ALL DAY

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP 72 76 80 84
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 50 52 54 56
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 26.5 27.5 28.5 29.5
(D) DÀI QUẦN 45 45.5 46 36.5
Size (A) RỘNG CẠP ĐO 1/2 - (B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 - (D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 72

B: 50

C: 26.5

D: 45

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 76

B: 52

C: 27.5

D: 45.5

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 80

B: 54

C: 28.5

D: 46

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 84

B: 56

C: 29.5

D: 36.5

2. QUẦN SHORT NỈ FRENCH TERRY & ACTIVE GEM

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP ĐO 1/2 36 38 40 42
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 50 52 54 56
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 26.5 27.5 28.5 29.5
(D) DÀI QUẦN 45 45.5 46 46.5
Size (A) RỘNG CẠP ĐO 1/2
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2
(C) RỘNG NGANG ỐNG
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 36

B: 50

C: 26.5

D: 45

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 38

B: 52

C: 27.5

D: 45.5

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 40

B: 54

C: 28.5

D: 46

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 42

B: 56

C: 29.5

D: 46.5

3. QUẦN THỂ THAO ULTRA DÁNG NGẮN

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP ĐO 1/2 33 35 37 39
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 51 53 55 57
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 28.5 29 29.5 30
(D) DÀI QUẦN 45 47 49 51
Size (A) RỘNG CẠP
(B) RỘNG MÔNG
(C) RỘNG GẤU
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 33

B: 51

C: 28.5

D: 45

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 35

B: 53

C: 29

D: 47

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 37

B: 55

C: 29.5

D: 49

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 39

B: 57

C: 30

D: 51

4. QUẦN MAX ULTRA DÁNG DÀI

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP ĐO 1/2 33 35 37 39
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2 53 55 57 59
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 22.5 23 23.5 24
(D) DÀI QUẦN 47 49 51 53
Size () RỘNG CẠP ĐO 1/2
(B) RỘNG NGANG MÔNG 1/2
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 33

B: 53

C: 22.5

D: 47

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 35

B: 55

C: 23

D: 49

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 37

B: 57

C: 23.5

D: 51

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 39

B: 59

C: 24

D: 53

5. QUẦN THỂ THAO MAXCOOL

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CẠP 68 72 76 80
(B) RỘNG MÔNG 106 110 114 118
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 35 36 37 38
(D) DÀI QUẦN 34 36 38 40
Size (A) RỘNG CẠP
(B) RỘNG MÔNG
(C) RỘNG ỐNG QUẦN 1/2
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 68

B: 106

C: 35

D: 34

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 72

B: 110

C: 36

D: 36

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 76

B: 114

C: 37

D: 38

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 80

B: 118

C: 38

D: 40

6. QUẦN KAKI

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) RỘNG CAP ĐO 1/2 40 42 44 46
(B) RỘNG MÔNG 49 51 53 55
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2 24 24.5 25 25.5
(D) DÀI QUẦN 48 50 52 54
Size (A) RỘNG CẠP 1/2
(B) RỘNG MÔNG
(C) RỘNG NGANG ỐNG 1/2
(D) DÀI QUẦN
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 40

B: 49

C: 24

D: 48

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 42

B: 51

C: 24.5

D: 50

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 44

B: 53

C: 25

D: 52

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 46

B: 55

C: 25.5

D: 54

7. QUẦN NỈ DÀI

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
NHẢY SIZE
(A) RỘNG CAP 72 76 80 84 4
(B) RỘNG MÔNG 98 102 108 112 4
(C) RỘNG NGANG ỐNG 53 55 57 59 2
(D) DÀI QUẦN 96 98 100 102 0.5
Quần nỉ
Size (A) VÒNG BỤNG
(B) VÒNG MÔNG
(C) RỘNG NGANG DÙI
(D) DÀI QUẦN + BO
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 72

B: 98

C: 53

D: 96

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 76

B: 102

C: 55

D: 98

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 80

B: 108

C: 57

D: 100

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 84

B: 102

C: 59

D: 102

NHẢY SIZE

A: 4

B: 4

C: 2

D: 0.5

Quần nỉ

Size UNDERWEAR

1. Underwear Trunk

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
3XL1m84 - 1m88
85kg - 89kg
(A) Lưng quần đo êm 1/2 31 33 35 37 39
(B) Ống quần đo êm 1/2 18.5 19 20 21 23
(C) Dài quần + cạp 20 22 24 26 28
Size (A) Lưng quần đo êm 1/2
(B) ống quần đo êm 1/2
(C) dài quần
cạp
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 31

B: 18.5

C: 20

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 33

B: 19

C: 22

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 35

B: 20

C: 24

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 37

B: 21

C: 26

3XL1m83 - 1m88
83kg - 89kg

A: 37

B: 21

C: 26

2. UNDERWEAR BRIEF BOXER

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) Lưng quần đo êm 1/2 31 33 35 37
(B) Ống quần đo êm 1/2 18.5 19.5 20.5 21.5
(C) Dài quần + cạp 26 27.5 29 30.5
Size (A) Lưng quần đo êm 1/2
(B) ống quần đo êm 1/2
(C) dài quần
cạp
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 31

B: 18.5

C: 26

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 33

B: 19.5

C: 27.5

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 35

B: 20.5

C: 29

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 37

B: 21.5

C: 30.5

3. UNDERWEAR DÁNG BRIEF TAM GIÁC

Ký hiệu/Thông số(cm) M1m55 - 1m62
51kg - 59kg
L1m63 - 1m69
60kg - 68kg
XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg
2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg
(A) Lưng quần đo êm 1/2 31 33 35 37
(B) Ống quần đo êm 1/2 17.5 19 20.5 21.5
(C) Dài quần + cạp ( đo ở đường chắp sườn) 6 7 8 9
Size (A) Lưng quần đo êm 1/2
(B) ống quần đo êm 1/2
(C) dài quần
cạp
M1m55 - 1m62
51kg - 59kg

A: 31

B: 17.5

C: 6

L1m63 - 1m69
60kg - 68kg

A: 33

B: 19

C: 7

XL1m70 - 1m76
69kg - 77kg

A: 35

B: 20.5

C: 8

2XL1m77 - 1m83
78kg - 84kg

A: 37

B: 21.5

C: 9

Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size với nhau:

Với quần short, bạn hãy lựa chọn ưu tiên theo cân nặng.

Ví dụ chiều cao của bạn theo size M nhưng cân nặng theo size L, hãy chọn L.

97% khách hàng của chúng tôi đã chọn đúng size theo cách này.

* Lưu ý: Các hướng dẫn về chọn Size chỉ mang tính tương đối chính xác, nếu bạn chưa chắc chắn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

x

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng
Loading image Loading